Czym jest GreenerAge?

Projekt GreenerAge ma na celu stworzenie łatwego i przyjaznego dostępu do platformy alfabetyzacji środowiskowej i cyfrowej dla osób w wieku 55+, promującej autorefleksyjne, pozytywne i wzmacniające narzędzia dla wzmacniania kompetencji środowiskowych i klimatycznych.
W połączeniu z ulepszonymi umiejętnościami cyfrowymi projekt GreenerAge umożliwi osobom w wieku 55+ przyjmowanie zdrowszych zachowań dla siebie i planety, będzie promować bardziej aktywne społeczeństwo z innymi obywatelami w krajach UE oraz ich współpracę międzypokoleniową, wpływając na członków ich rodzin, sąsiadów i przyjaciół dążąc do przyjęcia bardziej przyjaznych środowisku nawyków i zachowań.
Kompleksowe i dostępne Kompendium Zielonej Alfabetyzacji, interaktywna platforma edukacyjna w zakresie grywalizacji cyfrowej, wysokiej jakości podręcznik trenerski i zalecenia dotyczące polityki zostaną udostępnione bezpłatnie w zakresie uczenia się nieformalnego i pozaformalnego”.

CELE

Projekt GreenerAge ma na celu przyniesienie korzyści organizacjom, miastom, regionom, a ostatecznie obywatelom w całej Europie, poprzez oddziaływanie jego wyników, które obejmą pięć krajów i kultur, w sześciu językach, z różnymi opiniami obywateli i perspektywami.

Główne cele

ŚRODOWISKO I ZMIANY KLIMATYCZNE
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE CYFROWE
TWORZENIE MOSTÓW MIĘDZYKULTUROWYCH I MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

Podnoszenie umiejętności środowiskowych osób w wieku 55+ poprzez nieformalne strategie i narzędzia grywalizowanego uczenia się, współtworzenie kompendium wiedzy i praktyk promujących zmianę zachowań i wartości niezbędnych do osiągnięcia społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla

 Promowanie w przyszłości zrównoważonego rozwoju i wykorzystanie narzędzi i materiałów GreenerAge poprzez opracowanie zestawu zaleceń dla trenerów dorosłych, decydentów i odpowiednich organizacji.

Poszerzenie dostępu do wiedzy i narzędzi przyjaznych dla użytkownika, opracowanych wspólnie z grupami docelowymi w celu dokonania zmiany w zakresie świadomości środowiskowej poprzez wykorzystanie nowej integracyjnej platformy cyfrowej grywalizacji.

Zwiększenie zdolności i inkluzywności edukatorów dorosłych do zapewniania łatwo dostępnych i wysoce elastycznych szkoleń w zakresie praktyk przyjaznych dla środowiska poprzez opracowanie integracyjnego zestawu narzędzi szkoleniowych z gramifikacją, który można dostosować do szkoleń online, bezpośrednich i mieszanych, niwelując międzypokoleniową przepaść w zakresie umiejętności cyfrowych i znajomości klimatu.

Grupa docelowa

DOROŚLI 55+

Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo może odnieść korzyści z korzystania z platformy edukacyjnej i wszystkich wyników projektu, aby poprawić swoją świadomość i znajomość zagadnień związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu (przy jednoczesnym podnoszeniu umiejętności cyfrowych). Jednak główną grupą docelową GreenerAge są dorośli 55+, którzy zostaną poinformowani i upoważnieni do „zielenia się” o swoich nawykach, stylu życia i wzorcach konsumpcji.

POLITYKA

Na wszystkich poziomach, ale zwłaszcza na poziomie miasta, a mianowicie w gminach, władzach regionalnych, wydziałach zdrowia itp. Ponadto, decydenci i organizacje UE będą zaangażowani i mogą zostać zmobilizowani do wspierania przyjęcia i rozszerzenia platformy GreenerAge i wszystkich działań PR materiał, z zasięgiem również na poziomie krajowym/europejskim.

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Naszym celem będą przede wszystkim organizacje zajmujące się ochroną środowiska i walką ze zmianami klimatycznymi, starzeniem się populacji i edukacją dorosłych. Ponadto będziemy również współpracować z organizacjami, których celem jest wzmacnianie kompetencji cyfrowych, rozwijającymi się miastami, ośrodkami szkoleniowymi i badawczymi związanymi z tematami projektu. Wśród tych organizacji kilka europejskich sieci będzie zaangażowanych za pośrednictwem istniejących partnerów członków konsorcjum na poziomie krajowym/europejskim.

PRASA I MEDIA

Kanały medialne będą również uważane za grupy docelowe do celów rozpowszechniania, które mogą zwielokrotnić na poziomie krajowym/europejskim wyniki i narzędzia GreenerAge.

Rozwiązania

W trakcie realizacji projektu będą sukcesywnie opracowywane cztery rezultaty, które połączone stworzą kompletną interaktywną platformę edukacyjną, dostępną po jej ukończeniu:

PR1: KOMPENDIUM O ŚRODOWISKU I KLIMACIE

Konsorcjum wspólnie z ekspertami i społecznościami opracuje kompendium i narzędzia dotyczące środowiska i zmian klimatycznych, w tym wywiady i referencje w pięciu krajach partnerskich. Na podstawie zebranych danych wejściowych stworzymy wspólne podejście do potrzeb i luk w zakresie znajomości środowiska i umiejętności cyfrowych dla osób dorosłych 55+.

PR2: PLATFORMA GRYWALIZACYJNA GREENERAGE DLA OSÓB 55+

Opracowana zostanie integracyjna i interaktywna (gamifikowana) platforma edukacyjna w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i środowiskowych. Będziemy współtworzyć z interesariuszami prosty i atrakcyjny interfejs, który łączy kompendium, narzędzia i treści szkoleniowe oraz sprawdzone strategie grywalizacji w celu promowania bardziej ekologicznych zachowań.

PR3: PODRĘCZNIK TRENERSKI Z ZAKRESU ZIELONYCH KOMPETENCJI

Po ukończeniu kompendium i cyfrowej platformy do gier konsorcjum opracuje podręcznik dla trenerów zawierający podstawową wiedzę i scenariusze warsztatów, a także przewodnik dla edukatorów osób dorosłych, umożliwiający prowadzenie sesji szkoleniowych zarówno stacjonarnie jak i online.

PR4: ZALECENIA DOTYCZĄCE ZIELONEJ POLITYKI

Zestaw zaleceń dotyczących polityki zostanie skierowany do UE, odpowiednich organizacji i lokalnych decydentów, wraz z wytycznymi dotyczącymi działań, podstawową wiedzą i dalszymi danymi dotyczącymi korzystania z pełnego zestawu narzędzi szkoleniowych i edukacyjnych na większą skalę.